Khách hàng

Phản hồi của những khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm Ghế Massage QueenCrown trong suốt những năm qua.

Cx55
Queen Crown Qc Sl 7s 2
Queen Crown Qc Sl 7s 2

Anh Tú mua tặng bố

Địa chỉ: Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Trước đây cứ nghĩ ghế Massage nó xa xỉ lắm. Nhưng thực ra giá bên Queen Crown khá dễ tiếp cận. Mà cũng chẳng thiếu chức năng gì.

Cx55
Queen Crown Qc Sl 7s 2
Queen Crown Qc Sl 7s 2

Anh Tú mua tặng bố

Địa chỉ: Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Trước đây cứ nghĩ ghế Massage nó xa xỉ lắm. Nhưng thực ra giá bên Queen Crown khá dễ tiếp cận. Mà cũng chẳng thiếu chức năng gì.

Cx55
Queen Crown Qc Sl 7s 2
Queen Crown Qc Sl 7s 2

Anh Tú mua tặng bố

Địa chỉ: Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Trước đây cứ nghĩ ghế Massage nó xa xỉ lắm. Nhưng thực ra giá bên Queen Crown khá dễ tiếp cận. Mà cũng chẳng thiếu chức năng gì.

Cx55
Queen Crown Qc Sl 7s 2
Queen Crown Qc Sl 7s 2

Anh Tú mua tặng bố

Địa chỉ: Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Trước đây cứ nghĩ ghế Massage nó xa xỉ lắm. Nhưng thực ra giá bên Queen Crown khá dễ tiếp cận. Mà cũng chẳng thiếu chức năng gì.

Cx55
Queen Crown Qc Sl 7s 2
Queen Crown Qc Sl 7s 2

Anh Tú mua tặng bố

Địa chỉ: Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Trước đây cứ nghĩ ghế Massage nó xa xỉ lắm. Nhưng thực ra giá bên Queen Crown khá dễ tiếp cận. Mà cũng chẳng thiếu chức năng gì.

Cx55
Queen Crown Qc Sl 7s 2
Queen Crown Qc Sl 7s 2

Anh Tú mua tặng bố

Địa chỉ: Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Trước đây cứ nghĩ ghế Massage nó xa xỉ lắm. Nhưng thực ra giá bên Queen Crown khá dễ tiếp cận. Mà cũng chẳng thiếu chức năng gì.

Cx55
Queen Crown Qc Sl 7s 2
Queen Crown Qc Sl 7s 2

Anh Tú mua tặng bố

Địa chỉ: Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Trước đây cứ nghĩ ghế Massage nó xa xỉ lắm. Nhưng thực ra giá bên Queen Crown khá dễ tiếp cận. Mà cũng chẳng thiếu chức năng gì.

Cx55
Queen Crown Qc Sl 7s 2
Queen Crown Qc Sl 7s 2

Anh Tú mua tặng bố

Địa chỉ: Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Trước đây cứ nghĩ ghế Massage nó xa xỉ lắm. Nhưng thực ra giá bên Queen Crown khá dễ tiếp cận. Mà cũng chẳng thiếu chức năng gì.

Cx55
Queen Crown Qc Sl 7s 2
Queen Crown Qc Sl 7s 2

Anh Tú mua tặng bố

Địa chỉ: Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Trước đây cứ nghĩ ghế Massage nó xa xỉ lắm. Nhưng thực ra giá bên Queen Crown khá dễ tiếp cận. Mà cũng chẳng thiếu chức năng gì.